Обществено-експертен съвет по култура към Столична община

ОБЩЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА Назначен със заповед No РД -09-01- 490/16.12.2011 г. на кмета на Столична община , със срок до 30 ноември 2015 г. Обществено - експертният съвет по култура е консултативен орган към кмета на Столична община, който подпомага общината при осъществяване на функциите й. Съветът обсъжда важни и актуални...

Консултативен съвет ДЕЦАТА НА СОФИЯ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ „ДЕЦАТА НА СОФИЯ”   Консултативен съвет „Децата на София” е колективен, постоянно действащ консултативен орган към Столична община, който осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Столичен общински съвет и разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на КСДС.   ЦЕЛИ...

Експертен съвет НАУКА ТЕХНОЛОГИИ и ИНОВАЦИИ към кмета на Столична община

ЕКСПЕРТЕН  СЪВЕТ ЗА „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ КЪМ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА” Назначен със заповед № СО - РД -09-01-218/20.06 .14 г., изм. и доп. заповед No СО - РД -09- 01- 304/10.09.2014 г. В експертния съвет за наука, технологии и иновации към кмета на Столична община вземат участие представители...

Консултативен съвет по въпросите на туризма при Столична община

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (КСВТСО) Назначен със заповед No СО - РД -09-01- 368/27.08.2013 г. на кмета на Столична община Председател на консултативния съвет:  Ирина Савина, заместник  кмет на Столична община   КСВТСО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република...

Съвет по безопастност на движението на децата в София

СЪВЕТЪТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ ( СБДДС)  подпомага политиката на Столична община за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.   ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Обединява и координира усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на трайни навици и познания на децата от СО за правилата на...

Обществен съвет за социална политика

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА (ОССП)  подпомага цялостната политика на Столична община в социалната сфера.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Да подпомага социалната политика на Столична община за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция. Да обединява усилията на държавните и...

Експертен консултативен съвет по енергийно планиране

ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МЕСТНО УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА   Експертния консултативен съвет е пряко свързан с Плана за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община, както и с ангажиментите поети от кмета на СО към Конвента на кметовете .  Към момента:  -   Има проект на протокол от заседанието; -...