ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Назад

Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE

Цел на проекта:
Проектът е насочен към подпомагане на градовете в прилагането на концепцията за кръгова икономика при разработването на програми, стратегии и анализи за управлението на отпадъците.
Основната цел е разработване на Стратегия за устойчиво интегрирано управление на отпадъците, както и тяхното рециклиране с цел повторна утилизация.

Кратко описание:
През декември 2015 г. Европейската комисия прие новата Програма за преминаване към кръгова икономика, която трябва да допринесе за удължаване на цикъла на живот на суровините и материалите чрез рециклиране и повторна употреба (Регламент COM (2015) 614/2). В контекста на този Регламент проект CircE има за цел да подпомогне градовете  партньори в разработването на местни стратегии за управление на отпадъците и планове за действие за преминаване към кръгова икономика.
Партньори: Водещ партньор на проекта: област Ломбардия, Италия.
Партньори в проекта са: Столична община; Независима област Каталуния, Испания; Федерален офис на Долна Силезия; Провинция Гендерланд, Холандия; Организация за рециклиране на отпадъците, Великобритания; Предприятие за градско развитие в регион Отс, Франция; Организация на общините и градовете в Република Словения.

Програма: Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на ЕС

Период на изпълнение: януари 2017 – декември 2020 г.