Заглавие Дата на публикуване
Поддръжка и експлоатация на четиринадесет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2015-2016 г. 06.10.2014
Доставка и монтаж на специализирано оборудване и помощни средства и уреди за нуждите на деца и младежи с увреждания в структурата на Столична община 01.10.2014
Застраховка „Пълно Каско”, „Злополука на местата в МПС” и „Гражданска отговорност” на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия и заведения за социални услуги по приложени списъци за 2015 г. 01.10.2014
Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба на компютърен томограф за нуждите на Първа МБАЛ-София ЕАД 30.09.2014
Доставка на дидактични материали, материали за трудотерапия, играчки, енциклопедии, книги и материали за рисуване 30.09.2014
Доставка на спално бельо, дрехи, обувки и пердета по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на спално бельо и хавлии Обособена позиция №2: Доставка на дрехи, бельо и пижами Обособена позиция №3: Доставка на обувки Обособена позиция №4: Доставка на пердета 30.09.2014
Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн; Обособена позиция № 2: Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация 30.09.2014
Изграждане на единен електронен портал за София 30.09.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осигуряване на специализиран и обикновен /пътнически/ транспорт по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Осигуряване на специализиран транспорт със специализирана апаратура и екип; Обособена позиция №2 - Осигуряване на обикновен /пътнически/ транспорт 29.09.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Организиране, логистика и медийно отразяване на Заключителна тридневна международна конференция в гр. София по проект „Политики в областта на рециклирането на отпадъци, прилагани в страните-членки на ЕС” (R4R- Regions for Recycling), финансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество “INTERREG IV C“ на Европейския съюз“ 29.09.2014