Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически...

21.12.2013

Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между...

16.12.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” – Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз”

16.12.2013

Почистване на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите общинска собственост

27.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци с известен или неизвестен състав и неизвестен собственик”

04.11.2013

Доставка на спално бельо за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

01.11.2013

Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

01.11.2013

Доставка на компютърна техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях

01.11.2013

Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях

01.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5, за нуждите на централната администрация”

24.10.2013

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 80 резултата.