Назад

Реконструкция на пътна връзка за осигуряване достъп до сметоразтоварище – с. Долни Богров

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Реконструкция на пътна връзка за осигуряване достъп до сметоразтоварище – с. Долни Богров”.

Код по КОП 45233120

Цена на Документацията за участие – 36 лв. с ДДС.

Срок за получаване на Документацията за участие: 16:00 часа на 11.03.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.03.2013 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, включително:

За допълнителна информация: тел: 02 9377345 – Диана Цекова

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2
Количествени сметки към Отговори на въпроси - 2
Отговори на въпроси - 3

***

Публикувано на 21.3.2013 г.
 

Отварянето на офертите на участниците в откритата процедура ще бъде на 25.03.2013 г., ул. „Париж” 3 от 15:30 часа.

***

Публикувано на 10.5.2013 г.

Отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 13.05.2013 г. от 12:00 часа на ул. „Париж” №3, Заседателна зала, І етаж.