Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София"

Код по КОП 79713000

Валидна до 11.03.2013.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,  публикувана на Портала за обществени поръчки, раздел „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, уникален код (ID) 9012791.

Допълнителни документи: