Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012792.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Столична община обявява класирането на участниците, подали оферти за обществената поръчка:

Участник Стойност
1. „Елана Инвестмънт” АД 42 720 (четиридесет и две хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС
2. Обединение „Алианс консулт” 43 000 (четиридесет и три хиляди) лева без ДДС
3. Българска академия на науките – Институт за гората 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева без ДДС