Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на консумативи и оборудване на обект: „Депо за неопасни отпадъци Садината”, част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” в т.ч. и монтаж, по обособени позиции"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на консумативи и оборудване на обект: „Депо за неопасни отпадъци Садината”, част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” в т.ч. и монтаж, по обособени позиции".

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9019428, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и количествени сметки на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-251(1)/14.10.2013 г. е утвърдено възлагането на настоящата обществена поръчка на Хидромонтаж-Л ООД.