Назад

Извършване на укрепване, обезопасяване и ремонт на стоманобетонова козирка над входа на зала „Хищник” и вътрешно помещение „Тигър-рибарник” (стая за персонала и склад) на „Зоолгическа градина София"

Столична община набира оферти за избор на изпълнител за: „Извършване на укрепване, обезопасяване и ремонт на стоманобетонова козирка над входа на зала „Хищник” и вътрешно помещение „Тигър-рибарник” (стая за персонала и склад) на „Зоолгическа градина София”, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП.

Код по Коп: 45262330

І. Изисквания на поръчката:

1. При започване на работа, след укрепване на козирката над входа над зала „Хищник”, да се отстрани първо хидроизолацията и мазилката върху същата. След това да се направи нов оглед на място на конструкцията и тогава да се преценят по-нататъшните действия. Възможно е да отпадне необходимостта от разрушаването на козирката и нейното ново изграждане.

ІІ. Изисквания към участника:

1. Да притежава застраховка за професионална отговорност.
2. Да е реализирал оборот в размер най-малко 100 000,00 лева през последните три години.
3. Да има изпълнени най-малко три договора за подобни дейности през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение.
4. Да разполага най-малко с едно техническо лице с висше инженерно образование със специалност „ПГС” или „ССС” и притежаващо стаж в строителството 5 години.
5. Да извърши оглед на обекта.

ІІІ.Участникът трябва да представи:

1. Копие от застраховка за професионална отговорност.
2. Копие на за приходите и разходите и баланс и отчет за последните 3 години (2010 г., 2011 г., и 2012 г.).
3. Списък с договори за подобни дейности през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение.
4. Копия на документи, удостоверяващи образованието и доказващи стажа на техническото лице.
5. Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството.
6. Декларация, че е извършил оглед на обекта.

ІV. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена.

V. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 17.06.2013 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

VІ. Всяка оферта трябва да съдържа: - данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; - ценово предложение - Образец № 2, с приложени остойностени количествени сметки; - документите, посочени в т. ІІІ.

VІІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VІІІ. При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

ІХ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 9377 252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии” и на тел.: 02 9377 213, лице за контакт – П. Милев, дирекция „ОЗГВООС”.

Х. Документацията може да бъде разгледана всеки работен ден на адрес: ул. „Париж” № 3, стая № 103.