Назад

Изпълнение на СМР дейности във връзка с оптимизация на съществуващ достъп до обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, Столична община, район Кремиковци”, свързана с изпълнение на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжение за третиране на битови отпадъци на Столична община

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР дейности във връзка с оптимизация на съществуващ достъп до обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, Столична община, район Кремиковци”, свързана с изпълнение на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжение за третиране на битови отпадъци на Столична община".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-144/11.07.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 02.08.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 9.08.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Oтговор на въпрос №1

***

Публикувано на 12.9.2013 г.

Отварянето на ценовите предложения на участниците в откритата процедура, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 16.09.2013 г. от 14:00 часа на ул. „Московска” №33, Зала 3, І етаж.