Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА по с предмет: “Избор на консултант за подготовка на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, свързани с изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по с предмет: “Избор на консултант за подготовка на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, свързани с изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Код по КОП: 79421200

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

С протокол №СО-РД-09-02-173/1/09.07.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка, както следва:

Участник: 1.„Национален консултант по обществени поръчки” ООД