Назад

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”.

Процедурата е открита с Решение № СО-РД-09-03-70/09.04.2013 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 29.04.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 09.05.2013 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

**
Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3

***
Решение за промяна

***

Въпроси и отговори 4

***

Публикувано на 01.07.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъде на 03.07.2013 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 09:30 часа.