Обратно Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между...

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-243/14.12.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 13.01.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 23.01.2014 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска”№33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2
Отговори на въпроси - 3

***

Спиране на процедурата

***

С Решение № СО-РД-09-03-39/06.03.2014 г. откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика" е прекратена на основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП.