Назад

Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ

Столична община откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-107/03.06.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 02.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 12.07.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

**
Отговори на въпроси 1
Отговори на въпроси 2
Отговори на въпроси 3