Обратно Aбонаментно медийно обслужване на дейността на Столична община

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с ПРЕДМЕТ: „Aбонаментно медийно обслужване на дейността на Столична община”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет-адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012209,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С Протокол № СО-РД-09-02-33-[1]/05.03.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка.