Заглавие Дата на публикуване
Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги 05.03.2012
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедурите за избор на изпълнители за проект: „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002 01.03.2012
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: 1 за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет; 2 за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”; 3 за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство"; 4 за нуждите на дирекция „Социални дейности” и заведенията за социални услуги 01.03.2012
Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Столична община, районните администрации и поделенията на Столична община на бюджетна издръжка 28.02.2012
Поддръжка чрез текущи строително-ремонтни работи на административните сгради на Столична община 24.02.2012
Проектиране, ремонт и възстановяване на детски площадки в градини и паркове на територията на Столична община, както следва: 1. Градина „Св. Георги” – район „Триадица”; 2. Градина „Славейкови дъбове” - район „Лозенец”; 3. Южен парк III – та част вход към ул. „Козяк” – район „Триадица”; 4. Парк „Горна Баня” – Район „Овча купел” 24.02.2012
Упражняване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажни работи по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1- 108 СОУ "Никола Беловеждов", район „Искър"; Обособена позиция № 2 - 156 ОУ "Васил Левски", район „Кремиковци"; Обособена позиция № 3 - 138 СОУ "Проф. Васил Златарски", район „Слатина"; Обособена позиция № 4 - 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район „Възраждане"; Обособена позиция № 5 - 170 СОУ "Васил Левски", район Нови Искър 24.02.2012
Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за 2012 г. - 2013 г., както следва: 1.Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов”; 2.Фонтан пред Минерална баня – гр.Банкя; 3.Фонтан на кръговото кръстовище – гр. Банкя; 4.Фонтан в парк „Оборище” – до театър „София”; 5.Фонтан в парк „Оборище” – срещу ул.”В.Априлов” (Дарик радио); 6.Фонтан в Южен парк срещу бул.”Витоша” и ул.”Бяла черква”; 7.Фонтан на площад „Бански”; 8.Фонтан в градина „Буката”; 9.Фонтан пред район „Изгрев”; 10.Фонтан пред Президенството” 22.02.2012
Конструктивно укрепване на сградата и ремонт на IV-ти етаж на 32СОУ, район „Възраждане” 17.02.2012
Авариен ремонт на канализационна система в сутерена на сградата, подови сифони и принудителна вентилация в санитарните възли в източното крило на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Московска” № 33 16.02.2012