Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на членове на екип за управление и изпълнение на проект: „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София”, в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. между Столична община и МРРБ 23.05.2012
Проектиране и изпълнение на мълниезащитни и заземителни уредби на административните сгради на Столична община, намиращи се на ул. „Будапеща” №17 и пл. „Славейков” №4 16.05.2012
Доставка на 3/три/ броя гумени надуваеми лодки и 20/двадесет/ броя спасителни жилетки против удавяне, необходими за доброволното формирование на СО 16.05.2012
Ремонт на подлези на територията на Столична община по обособени позиции. 1. Ремонт на подлези на територията на райони „Триадица”, „Оборище” и „Нови Искър” в т.ч. 1.1. Бул. „Витоша” – бул. „Пенчо Славейков” – юг (към МА), район „Триадица”; 1.2. Бул. „Витоша” – бул. „Пенчо Славейков” –север (към НДК), район „Триадица”; 1.3. Бул. „Ситняково” – ул. „Оборище”, район „Оборище”; 1.4. Подлез при ж.п. гара „Курило” под ж.п. линии, район „Нови Искър”. 2. Ремонт на подлези на територията на район „Подуене”, в т.ч.: 2.1. Подлез под бул. „Ботевградско шосе” при бл. 3 и бл. 51 и ул. „Гаврил Кръстевич”; 2.2. Подлез под бул. „Ботевградско шосе” при ул. „Витиня” – Изток; 2.3. Подлез под бул. „Ботевградско шосе” при ул. „Рилски обител” – Запад; 2.4. Подлез под бул. „Ботевградско шосе” при ул. „Рилски обител” – Изток; 2.5. Подлез под бул. „Ботевградско шосе” при ул. „Поп Груйо” 15.05.2012
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедурите за избор на изпълнители за проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г." 10.05.2012
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедурите за избор на изпълнители за проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 10.05.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Доставка на 2 броя високопроходими автомобила" 09.05.2012
Доставка на екипировка - шуби и панталони, пуловери, дъждобрани, обувки, гумени ботуши, предпазни каски, работни ръкавици и сигнални елечета, необходими за доброволното формирование на СО 04.05.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Ремонтни дейности по ВиК и Електро в сградата на 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, район „Възраждане” 02.05.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Отпечатване и доставка на бланки декларации по ЗМДТ" 02.05.2012