Заглавие Дата на публикуване
Доставка монтаж на интерфейс с многоточково докосване за Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България 27.06.2012
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община 27.06.2012
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, във връзка с изпълнението на дейности по проекти на Столична община по оперативни програми, финансирани от ЕС по обособени позиции 26.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Проучване и събиране на данни за програми и инструменти за финансиране на иновации в публичния сектор", съгласно Компонент 3 по проект "Комплексни предизвикателства, иновативни градове" (COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE CITIES - CCIC), по програма INTERREG IV C на ЕС 22.06.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Инженеринг - работно проектиране и реконструкция на обект: Фонтан на площад „Бански” 22.06.2012
Доставка на оборудване и техника за нуждите на доброволното формирование на Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на палатка; Обособена позиция №2 – Доставка на АТВ; Обособена позиция №3 – Доставка на колесар за надуваема лодка с твърдо дъно 21.06.2012
Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция 1: Пътни маршрути в Природен парк „Витоша”: - Път за х. „Алеко”; - Път от кв. Бояна – м. „Златни мостове” – хотел „Копитото” Обособена позиция 2: Републикански пътища – Юг: - Републикански път / ІІ–82 / Самоков – София; - Републикански път / ІІ–18 / Софийски околовръстен път – Южна дъга Обособена позиция 3: Общинска пътна мрежа на Район „Витоша” и Район „Панчарево”; Обособена позиция 4: Общинска пътна мрежа на Район „Люлин” и Район „Банкя”; Обособена позиция 5: Общинска пътна мрежа на Район „Връбница” и на Район „Нови Искър” и Републикански път / ІІ – 16 / Ребърково – София; Обособена позиция 6: Общинска пътна мрежа на Район „Кремиковци” 21.06.2012
Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Столична община по обособени позиции: 1). Дом за стари хора, кв. „Горна Баня”; 2). Дом за стари хора – Зона Б-5; 3). Дом за слепи лица; 4). Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер; 5). Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”; 6). Дом за стари хора, кв. „Дървеница” 21.06.2012
Доставка на готова храна в заведенията за социални услуги: Дом за възрастни с деменция – кв. „Княжево”; СУПЦ „Княз Борис I”; Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” - гр. „Банкя”; Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”; Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа”; Кризисен център за деца пострадали от насилие - ул. „Свободна” 30; Дом за деца „Асен Златаров”; Защитено жилище за лица с умствени затруднения 21.06.2012
Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2012-2013 по обособени позиции 19.06.2012