Заглавие Дата на публикуване
Изграждане на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен” и отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората” 13.08.2012
Комплексно изследване (социологическо изследване, фокус групи, интервюта) и изготвяне на анализи по проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София 10.08.2012
Дейности за информация и публичност за проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. 10.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” 08.08.2012
Авариен ремонт на канално отклонение на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Париж” № 1 08.08.2012
Избор на консултант за подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по Проект „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г. 08.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие” 07.08.2012
Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 07.08.2012
Отпечатване на данъчни съобщения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2013 г. - пликоване и разпространение на дирекция "ПАМДТ" към Столична община 06.08.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне на консултанска помощ за подготовка на проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци и Световрачене, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция „Световрачене” до ПСОВ „Кубратово”, район „Нови Искър”, СО" 03.08.2012