Заглавие Дата на публикуване
Обновяване на парк „Борисова градина” – I етап, част „Алейно осветление” 16.02.2012
Изработка и доставка на цветя за Столичната община 10.02.2012
Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”, във връзка с изпълнение на Проект №DIR-592113-1-9, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013” 08.02.2012
Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община 01.02.2012
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район „Възраждане", във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община" 26.01.2012
Обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортните ивици и в междублокови пространства, речни корита, гробищни паркове на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи(дезинсекция, дезакаризация и дератизация) за три години 2012 -2014 г. обособени в шест позиции“. 1. Първа позиция - Паркови обекти-Запад 2. Втора позиция - Паркови обекти-Изток 3. Трета позиция - Зелени площи към транспортни обекти 4. Четвърта позиция – Зелени площи към районни администрации - Североизток 5. Пета позиция - Зелени площи към районни администрации - Югозапад 6. Шеста позиция - Гробищни паркове и парк „Враня” 21.01.2012
Абонаментна софтуерна и хардуерна поддръжка на един брой копирна машина, модел Xerox Copy Centre 225 V–F и на два броя копирни машини, модел Xerox Work Centre 5230 A 06.01.2012