Назад

Осигуряване на информация и публичност за реализацията на демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност за реализацията на демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”.

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-83/17.08.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 03.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.09.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 18.10.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 23.10.2012 г. от 09:30 ч. на ул. „Париж” №3, ет.1, зала 109.

***

Публикувано на 23.10.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура (Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-83/17.08.2012 г. във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществени поръчки и вписана в Регистъра на ОП с № 00087-2012-0062), ще се състои на 25.10.2012 г. от 09:30 ч. на ул. „Париж” №3, ет.1, зала 109.