Назад

Организиране на информационни събития на територията на София град и София област“ по проект 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO002-3.3.02-00027-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Организиране на информационни събития на територията на София град и София област“ по проект 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO002-3.3.02-00027-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 23.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 30.01.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-186/14.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-235/15.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-234-[1]/28.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-234-[2]/07.02.2013 г.

***

Публикувано на 12.3.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя за обществената поръчка, ще бъде на 14.03.2013 г., ул. „Париж” №3, Зала №109, от 13:00 часа.