Заглавие Дата на публикуване
Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: 1. Изготвяне на проект (части „Геодезия“, „Геология“ и представяне на идейни варианти) за обект: "Укрепване на свлачищен участък във вилна зона "Лозето", с. Герман, район Панчарево; 2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: "Ремонт на ул. „Кумата“ и на ул. „Нарцис, и Мост по ул. „Нарцис“ над река Драгалевска“, район Витоша“; 3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Изграждане на ул. „Пчела“ от ул. „Генерал Стефан Тошев“ до ул. „Царица Елеонора“, район Красно село"; 4. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на път от гара Искър до с. Бусманци, район Искър"; 5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ул. „Народно хоро“, район Овча купел“; 6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова улица от о.т.117а до о.т.117в, кв.844а, (от ул. „Петрич“ до ул. „Ямбол“), м. „Вълчо Иванов-север“, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“; 7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Осигуряване на достъп до УПИ I-467 и УПИ II-467 от о.т.41 до о.т.191, кв.19, м. ”Изгрев”, район “Банкя”; 8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от улица от о.т. 168, о.т. 169 до о.т. 169а и от о.т. 169 към о.т. 672, кв. Гниляне; 9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Република“ от ул. „Генерал Никола Жеков“ до бул. „Ломско шосе“, район „Надежда“; 10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане по съществуващо положение на ул. „Детелина“ в участъка от ул. „Кутлина“ до ул. „Банска река“ от о.т. 13 до о.т. 14, кв. Филиповци, район „Люлин“; 11. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Цялостно изграждане на улиците „Орех“ и „Стоичко Станиславов“, кв. Суходол, район „Овча купел“; 12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на ул. „Малуша“, район „Лозенец“; 13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и улица-тупик от о.т.17 до о.т.18 по плана на с. Мърчаево, кв.2 (Тулумска махала), р-н Витоша 18.10.2011
Абонаментна техническа поддръжка на ВиК инсталации, отоплителни инсталации, дърводелски услуги, железарски услуги на: Дирекция „Социални дейности”, Бюра за социални услуги-9бр., Клубове на инвалида и пенсионера-16 бр. 17.10.2011
Застраховане на автомобилния парк на Столична община” по обособени позиции: Обособена позиция І – Застраховане на моторните превозни средства на Столична община със застраховка Каско, за МПС. Обособена позиция ІІ - Застраховане на моторните превозни средства на Столична община със застраховка задължителна “Гражданска отговорност” на автомобилистите за МПС 13.10.2011
Доставка, проверка и презареждане на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари за сградите на Столичната общинска администрация 13.10.2011
Поддържане на техническите съоръжения на обекти от инженерната инфраструктура на Столична община по обособени позиции: 1. Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи Минерален извор „София – Център”; 2. Поддържане на техническите съоръжения обслужващи помпена станция в „Зона Б5” 10.10.2011
Извършване на ремонт на помещенията на Зала за превенция, подготовка и реакция при кризи, породени от природни бедствия в сградата на Столична община на ул. „Бенковска” №12, ет.4 10.10.2011
Инженеринг – работно проектиране и реконструкция на обект: Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов” 26.09.2011
Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в „Хан Богров” във връзка с изпълнение на Проект №DIR-592113-1-9 - “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013.”, съгласно Договор № DIR-592113-C001/27.07.2011 г. 26.09.2011
Вътрешно почистване на административни сгради на Столична община по обособени позиции: 1. Сгради, ползвани от адимнистрацията на Столична община; 2. Помещения на дирекция "Социални дейности" и бюрата за социални услуги; 3. Помещения в 22 отдела към дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" 21.09.2011
Отпечатване и доставка на бланки, визитки, заповеди, резолюции, папки и други материали с логото на СО и изработка на печати 21.09.2011