Заглавие Дата на публикуване
Изграждане на външно електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър" 11.03.2010
Събиране и транспортиране на битови отпадъци; разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване по обособени позиции 25.02.2010
Поддръжка и експлоатация на тринадесет броя фонтани на територията на Столична община през 2010 г., съхраняване на съоръженията през зимния период, подготовка и пускането им в експлоатация за сезон 2011 г. 25.02.2010
Ремонт на 9 броя фонтани и подготовка и пуск на 13 броя фонтани на територията на Столична община за сезон 2010 г. 18.02.2010
Обработка на паркове, градини и зелени площи, транспортни ивици, речни корита, гробищни паркове, дворове на училища, детски и здравни заведения на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи (дезинсекция, дезакаризация и дератизация) за 2010 и 2011 г. – обособени в пет позиции 12.02.2010
Изместване на съществуващ топлопровод Ду 125, минаващ през двора на ЦДГ № 79, УПИ ІІ, кв.8, м. НПЗ „Захарна фабрика”, район „Илинден” 05.02.2010
Изработване на подробни устройствени планове - планове за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс по обособени позиции за местностите: "жк Люлин 1-ви м.р.", "жк Люлин 2-ри м.р.", "жк Люлин 3-ти м.р.", "жк Люлин 4-ти м.р.", "жк-Люлин 5-ти м.р.", "жк Люлин 6-ти м.р.", "жк Люлин 7-ми м.р.", "жк Люлин 8-ми м.р.", "жк Люлин 9-ти м.р." и "жк Люлин 10-ти м.р. 14.01.2010