Назад

Изграждане на структурно кабелна система (СКС) в сградата на Столична община, находяща се на пл. „Славейков” №6, ет.5

Столична община, ул. ”Московска” №33, набира оферти за избор на изпълнител за „Изграждане на Структурно-кабелна система (СКС) в сградата на Столична община, находяща се на пл. „Славейков” №6, ет.5””.

І. Описание на предмета на поръчката:
Предметът на настоящата малка обществена поръчка е: „Изграждане на структурно кабелна система (СКС) в сградата на Столична община, находяща се на пл. „Славейков” №6, ет.5”.

СКС трябва да включва компютърна мрежа, телефонна мрежа и комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф да бъде оборудван 24 портов управляем комутатор, като 4 от портовете да са с двойно предназначение. Допълнително към комутатора да бъде доставен оптичен Transceiver 1000BASE-LX single mode.

1. Всяка оферта трябва да съдържа:

1.1. Административни данни за лицето, което прави предложението;
1.2. Ценово предложение. Ценовото предложение да съдържа: обща стойност на поръчката без ДДС; обща стойност на поръчката с ДДС;
1.3. Срок за изпълнение на поръчката;
1.4. Гаранционен срок на доставеното оборудване;
1.5. Срок на валидност на офертата; Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

2. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена.

3. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 11.12.2010 г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

4. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените по-горе изисквания няма да бъде разглеждана!

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 9377530, лице за контакт – Радостин Ялъмов.

Приложения: