Заглавие Дата на публикуване
Проектиране, разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на Автоматизирана информационна система "Детски заведения" в Столична Община 30.12.2010
Избор на изпълнител за: 1. Демонтиране, нарязване, предаване за скрап на активи от метал; 2. Разрушаване и депониране в депо за строителни отпадъци на активи подлежащи на бракуване 28.12.2010
Доставка на всекидневни и периодични печатни издания за 2011 г. в т.ч. събота и неделя, пакетирани и надписани до предварително посочени крайни получатели в Столична община 14.12.2010
Изграждане на структурно кабелна система (СКС) в сградата на Столична община, находяща се на пл. „Славейков” №6, ет.5 09.12.2010
Доставка на IP модул за телефонна централа Meridian 1 07.12.2010
Извършване на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход от кв. „Факултета” в район „Красна поляна” до 5-те приемни училища в районите „Възраждане” и „Овча купел” 26.11.2010
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: 1) за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет; 2) за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”; 3) за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство" 24.11.2010
Провеждане на изследвания и събиране на информация за малка обществена поръчка съгласно работрн пакет 3, проект "SEGMENT-SEGment Marketing for Energy Efficient Transport 22.11.2010
Основен ремонт на мост над детелината в кадастрален лист № 258 по общински път SOF 1070 (СОП – кв. Филиповци- Иваняне- Банкя), район Люлин 17.11.2010
Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2011 г., пликоване и разпространение чрез дoставяне на задължените лица на територията на Столична община 16.11.2010