Заглавие Дата на публикуване
Изготвяне на инвестиционен проект на обект „Пристройка на 4 етажа към съществуваща сграда на 133 СОУ „А. С. Пушкин" и едноетажно допълващо застрояване в УПИ Х-14, кв. 454, м. „Центъра”, ул. „Цар Иван Шишман” №1 11.09.2009
Извършване на транспорт на готовата храна/включително товарене и разтоварване/ до раздавателните пунктове за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден 06.09.2009
Избор на изпълнител на обект: „Подмяна на дограма в ОДЗ №55, район „Люлин” 26.08.2009
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплексите за детско хранене на територията на СО по обособени позиции: 1.Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ район "Люлин"; 2.Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ, район "Витоша"; 3.Доставка на хранителни продукти за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден 14.08.2009
Ремонт на фоайе, гримьорни, санитарни възли и фасада на Малък градски театър „Зад канала” 12.08.2009
Подготовка, организация и контрол на проектирането и строителството и координиране на здравословните и безопасни условия на труд на обектите от инвестиционната програма на Столична община 12.08.2009
Изготвяне на работни проекти за изграждане и основен ремонт на улично осветление за обекти на територията на Столична община по обособени позиции 10.08.2009
Вътрешно почистване на административните сгради на Столична община по обособени позиции:. 1. ул. "Московска" №33 и 41; ул. "Париж" №1,3 и 5; ул. Бенковски" №12 (в т.ч. ет.3 помещения на Дирекция "Сигурност и обществен ред", ДПАМДТ, Денонощен център за видеонаблюдение на общинските училища и детски заведения и прилежашото дворно място); ул. "11 август" №4а, пл. "Славейков" №6; ул. "Будапеща" №17; бул. "Кн. М.Луиза" №21; ул. "Оборище" №44; ул."П.Каравелов" №5а; ул. "Сердика" №5; 2. Териториални отдели на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” ( по приложен списък); 3. Дирекция “Социални дейности” и Бюра за социални услуги 06.08.2009
Извършване на транспорт на готовата храна/включително товарене и разтоварване/ до раздавателните пунктове за нуждите на КДХ с БМК, район Илинден 06.08.2009
Изпълнение на ремонти на вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/ на 16 учебни и детски заведения, обособени в 15 позиции 28.07.2009