ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013

Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община

Цел на проекта: Осигуряване на модерна социална инфраструктура, която: създава адекватни предпоставки за изграждане на нов вид резидентни услуги за деца и младежи, заменящи...

Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода

Цел на проекта: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура чрез създаване на постоянно действаща експозиция на историята на гр. София в три основни направления: ...

Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София

Цел на проекта: Модернизиране на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София  чрез ремонт и закупуване на ново медицинско оборудване за...

Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони "Илинден", "Студентски", "Красно село", 'Връбница", "Искър", "Нови Искър", "Възраждане", "Слатина", "Кремиковци" на Столична община

Цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура. Изпълнени дейности: В рамките на проекта са реализирани дейности за енергийно обновяване на девет...