ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014 – 2020

 

Назад

Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община (РПИП)

Цел на проекта:
Разработване на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община (СО)

Кратко описание:
Проектът включва дейности за подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община (СО), с което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата.
В рамките на проекта ще се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции и ще се предложат технико-икономически ефективни решения, които ще допринесат за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на опазване на водите.
С изготвянето на РПИП ще се идентифицират инвестиции във ВиК инфраструктура, насочени към агломерации с над 10 000 екв. ж., които са приоритетни за Република България предвид сроковете за изпълнение на ангажиментите по прилагането на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и които ще се финансират по ОПОС 2014 – 2020 г.
Ще бъдат подготвени документи за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. за инфраструктурни проекти, насочени към агломерации над 10 000 екв. ж.

Стойност: 5 240 800 лв. (БФП: 4 434 000 лв., собствено финансиране: 806 800 лв.)

Период за изпълнение: ноември 2016 г. – ноември 2019 г.