Назад

Заключителна пресконференция за проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“


Заключителна пресконференция

за проект

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“

 

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на 2 декември 2022 г. от 10:00 ч. в Областен информационен център – София, бул. „Витоша“, № 99.

Пресконференцията е във връзка с дейностите по проект

BG05M9OP001-6.002-0020-C01

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + -Компонент 2

 

Обща стойност на проекта: 6 747 020,42 лв.

Европейско финансиране (ЕСФ): 6 747 020,42 лв.

 

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.