Обратно Столична община oбявява процедура за номиниране на ученици (I – XII клас) от столични училища, завоювали призови места в областта на спорта през 2017 г.

Столична община oбявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 година.

О Б Я В А – 2018 година

В изпълнение на Общинската стратегия  за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията, приета с Решение № 98/14.01.2016 г. на СОС, и в изпълнение на  Решение № 14/24.01.2013 г. на СОС относно утвърдени Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас, класирани на престижни места от олимпийски видове спорт, по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Столична община

Обявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 година.

Столична община учреди еднократна стипендия за високи спортни постижения в изпълнение на утвърдени Правила от кмета на Столична община

Категории и видове спорт:

Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година (01.01.2017 – 31.12.2017 г.) в олимпийски видове спорт  (летни и зимни съгласно решение на сесия на МОК) http://www.bgolympic.org/    

Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане).

Кандидатстващи институции:

• Директори на столични образователни институции (общински, държавни, спортни и частни)
• Председатели на Обединени спортни клубове
• Родители и други упълномощени лица.

Необходими документи:

– Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (в случай че лицето, подало заявление за финансова награда е непълнолетно, декларацията следва да бъде подписана от родителя)
– Формуляр – искане (Приложение 1)

задължителните приложения:
– служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща, че ученикът учи през текущата учебна година в съответното училище;
– биография, включваща спортните постижения на кандидата/формацията;
– копие от акт за раждане или лична карта на ученика;
– ксерокопие от документи за получени призови класирания през предходната година, заверени от съответната Национална федерация (удостоверени чрез Протокол от състезание от международна федерация), заверен от Българска федерация   (копия от документи за класиране от първо до трето място).

Крайният срок за представяне на предложенията е 30 март 2018 година – 17:30 часа, в деловодство на Столична община, ул. „Московска” № 33

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на официалния електронен портал на град София, рубрика „Спорт и младежки дейности”