От 03.04.2017г. при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработките на паркове, градини и зелени площи

От 03.04.2017г. при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработките на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината срещу кърлежи и гризачи (дезакаризация и дератизация).

Ларвицидна обработка срещу комари на речни корита, естествени и изкуствени водоеми  вече приключва.

Съгласно сключените договори на Столична община фирмите изпълнители са:

Фирма “ДДД-1” ООД с управител Мартин Петров,  тел. 9631816, GSM 0888649195 с договори:

№ СО-РД-55-777/10.12.14г. на територията на районите : Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Искър, Нови Искър и Кремиковци

№ СО-РД-55-776/10.12.14г. на територията на гробищните паркове.

Фирма “Агроинсект” ЕООД с управител Константин Тодоров, тел.9867881, GSM 0888639102 с договори:

№ СО-РД-55-774/10.12.14г. на територията на районите: Красна поляна, Илинден, Надежда, Младост, Студентски, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Панчарево и Банкя;

№ СО-РД-55-775/10.12.14г. на територията на транспортни зелени ивици:

Фирма "Пали Пест Протект"ЕООД с управител Георги Георгиев –тел.9582460, GSM 0896820760 с договори:

№ СО-РД-55-825/22.12.14г. и №СО-РД-55-826/22.12.14г. - за територията на парковете и градините по зони към СО.

Задължителни годишни обработки по договор са:

трикратна обработка срещу комари (в т.ч. ларвицидна) през м.ІV-V, VІІ и VІІІ-ІХ;

двукратна обработка срещу кърлежи през ІV и ІХ;

еднократна обработка срещу бълхи през м.VІ-VІІ

двукратна обработка срещу гризачи през  ІV-V и ІХ-Х.

Преди започване на обработките фирмата - изпълнител представя график за изпълнението им, който се публикува на интернет - страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия и при ниска (окосена) трева. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20.00 часа.

Времето за стартиране на обработките ще се определя според климатичните условия.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковете места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Съгласно “Наредба №3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” на МЗ  публ. ДВ бр. 12/2005г. специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Приложения: Графици с площи  за изпълнение на обработки срещу кърлежи, гризачи през м. април.   

1. Списък на обектите в позиция 1
2. Списък на обектите в позиция 2
3. Списък на обектите в позиция 3
4. График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец “Д.Д.Д.- 1” ООД 04 - 2017г.
5. Списък на обектите в позиция 5
6. График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец “Д.Д.Д.- 1” ООД 04 - 2017г.