Назад

Столична община иска да увеличи броя на контейнерите за разделно събиране на опаковки

Увеличаване на броя и обхвата на съдовете за разделно събиране на опаковки от домакинствата (пластмаса, стъкло, хартия и метал) е целта, която Столична община залага в предложението си за нови минимални изисквания за сключване на договори с организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООООп). Предложението предстои да бъде разгледано от членовете на Столичния общински съвет, като след одобрението му, покана за участие в новата процедура ще получат всички ООООп, които притежават разрешение по Закона за управление на отпадъците. Инициирането на нова процедура за сключване на договори между Столична община и ООООп се налага поради изтичане на 5-годишната законова давност на сега съществуващите договори за 22 района на СО през м. декември 2018 г.

Разширяването на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата е резултат както на добре функциониращата общинска система за разделно събиране на отпадъци, така и на по-високите цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, заложени в пакета мерки „Кръгова икономика“ на ЕС. Според националното законодателство в срок до 1 януари 2018 г. общините трябваше да постигнат най-малко 41% от общото тегло на отпадъците за подготовка за повторна употреба и рециклиране. През 2016 г. Столичната община достига степен на рециклиране от 51%.

В новата процедура сред критериите за оценка се включват допълнителен обем на съдовете за домакинствата, разчети за обхващане на административни сгради и други обекти, както и разчети за осигуряване на съдове и чували за заведенията за обществено хранене и търговските обекти.

За пръв път в предложението си до СОС Столична община предстои да въведе и система за разделно събиране на ненужни облекла и други текстилни материали. Като партньори на общината за организиране на тази система ще бъдат поканени лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, при условия, ред и минимални  изисквания за сключване на договори, приети с решение на Столичен общински съвет.