КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2016 г.:

  • Свеждане до минимум  недостигът на места за деца в градински групи (3-годишни – 6-годишни)
  • Подобряване на материалната база и образователната инфраструктура
  • Привеждане на системата на столичното образование в съответствие с изискванията на Закона за  предучилищното и училищното образование

Пълен текст на презентацията за постигнатите резултати