Заглавие Дата на публикуване
Решение № 240 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец". 12.05.2017
Решение № 239 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец" 12.05.2017
Решение № 238 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на улица на територията на район "Триадица" - СО 12.05.2017
Решение № 237 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за наименуване на улица на територията на район "Триадица" - СО 12.05.2017
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища 28.04.2017
Заповед СОА17-РД09-472/25.04.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ и по ЗУО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация на главните архитекти на райони в СО 25.04.2017
Приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година 25.04.2017
Приети Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община 21.04.2017
Приети Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община 21.04.2017
Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година 21.03.2017