Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: „Оборудване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с мелница за отпадъци от пластмаса” в УПИ III, кв. 14, „БАН – IV км”, бул. „Цариградско шосе”, с възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение”, район „Витоша”, с възложители Румяна Деянова и Деян Деянов 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.107, ул. „Христо Ботев”, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД 19.07.2021
Инвестиционно предложение „Инсталиране на линия за рециклиране на покривни хидроизолации”, кв. "Кремиковци", район „Кремиковци”, с възложител „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци” в част от поземлен имот с идентификатор 07106.1402.6, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 4, с. Бусманци , район „Искър”, Столична община, с възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2797, район „Витоша”, Столична община, с възложител Елена Пейчева 19.07.2021
Инвестиционно предложение за „Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради и пречиствателно съоръжение”, район „Витоша”, с възложители „ТИХОМИР – 2011” ООД и „ДИАЛ ИНВЕСТ БИЛДИНГ” ООД 19.07.2021
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води („Порови води в Неоген Кватернера – Софийска долина“) чрез нови водовземни съоръжения 15.07.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на микропивоварна за непастьоризирана бира” в самостоятелен обект, ул. „Св. Пимен Зографски”, с възложител „ПИВОВАРНА СЕПИЯ” ЕООД 15.07.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Логистична база”, „За производствени, складови и административни дейности и трафопост”, м. „Толева махала”, с. Волуяк, с възложител „ТАВИЛОГ” ЕООД 13.07.2021