Назад

Съобщение на публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ за провеждане на търг с тайно наддаване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изабела Николова, публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ съобщава, че по изпълнително дело № 22150023917/2015 г., ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251-254 от ДОПК, на адрес: гр.София, ул.“Триадица“ № 2, ет.6, стая 4, на 20.12.2019 г. от 10.00 ч„ за следните недвижими имоти:

1. Недвижим имот: Апартамент, етаж четвърти, с площ от 123,92 кв.м., с адрес на обекта: гр. София, ул.“Симеонов век“№ 17 А, ет.4, ап.20.

Първоначална цена на вещта - 230 000.00 лв. /двеста и тридесет хиляди/

2. Недвижим имот: гараж с площ от 18,00 кв.м., попадащ в сграда с адрес на обекта: гр. София, ул.“Симеонов век“ № 17 А.

Първоначална цена на вещта - 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди/

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 09.12.2019 г. до 16.12.2019 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адреса по местонахождение на имота гр. София, ул.“Симеонов век“ № 17 А, ет.4, ап.20.

/адрес за оглед на група/

* Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр.София, ул.“Триадица“ № 2, етаж 6, стая 9 всеки присъствен ден от 10.12.2019 г. до 16.12.2019 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч., или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късна от 16.12.2019 г.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 16.12.2019 г., по банкова сметка с IBAN BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13 BIC UNCRBGSF в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД.

Когато крайната цена на продаваемото имущество е на стойност равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции, спрямо обявения за купувач се прилагат разпоредбите на чл.10 и чл. 13, ал.З и ал.4 от ЗМИП.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, дирекция "Събиране" и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

За контакти: телефон 02/98595310

e-mail: iz.nikolova@ro22.nra.bg

Пълен текст на съобщението