Решение № 864 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се на територията на СО - Район “Изгрев” с името “Тончо Русев”


С Решение № 864 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица с името “Тончо Русев”, която съгласно действащ ПУП - План за регулация на гр. София, м. „Изток-Изток - Част I и Част II“, одобрен с Решение № 241 от 16.04.2009 година на СОС, улица без име попада в улица по регулация с О.Т.83 - О.Т.84 - О.Т.71.