Назад

Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814,68 по път 1 и км 14+813,04 по път 2“ за Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814,68 по път 1 и км 14+813,04 по път 2“ за Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по Проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на Столична община, област София, подробно описани в Решение № 497 на Министерския съвет от 21.07.2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със Съюзна Република Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост, се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.