Регистър на озеленените площи
Район КРАСНО СЕЛО

Терен /квартална градинка/ кв.1025А, жк "Лагера" /до ГУСВ/

 

Граници: юг - бул."Цар Борис ІІІ"; запад - кв.1028, 1033 и 1032а; север - ул."Баба Илийца"; изток: кв. 68 и 1024а;

Обща площ: 17472 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 35

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Р-н "Красно село"СО - "Софийски имоти" ЕАД - заповед № РД-09-612 / 27.10.1995 г. на Кмета на СО по решение № 20 от 11 и 12.10.1995 г. на СОС; върнат на СО решение № 13 от 26.02.2004г. на СОС

Парцел за озеленяване и спортна площадка кв.1037, жк "Хиподрума - ІІ ч. "

 

Граници: ул."Партизанска гора", ул."Тумба", ул."Отечество";

Обща площ: 18 дка

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 60

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Обществена градина ул."Ами Буе" и ул."Я. Крайков"

 

Граници: ул."Ами Буе", ул."Я.Крайков", алея до П.ХІІІ- 89 м."Крива река";

Обща площ: 315 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 62

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел за озеленяване ул."Битоля" П. І, кв. 141 /местно стрелбище/

 

Граници: ул."Битоля", ул."Кюстендил", ул."Гребенец", П.ІV 861, П. ІІ 864;

Обща площ: 4500 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 418

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Заповед № РД-57-148/18.04.2005 г. на Кмета на СО - от публична в частна общинска собственост

Парцел ІІ за озеленяване и супермаркет бул."Цар Борис ІІІ" № 128

 

Граници: бул."Цар Борис ІІІ", вътрешноквартални улици, П.І - 132-ро училище, АОС № 32;

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 575

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за озеленяване кв. 320, м."Еврейски гробища"

 

Граници: ул."Дамян Груев",П.ІІ за бензиностанция и клозет, кв. 320, м."Еврейски гробища", ул."Т.Бурмов", ул."Владайска", ул."Ивайло";

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 973

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел ІІ за озеленяване и спорт кв.62, м."Лагера"

 

Граници: П.І за КЖС, кв. 62, м."Лагера" /бл.48 и 48 А жк "Лагера"/; П.VІ за тр.п.г. и паркинг, кв.62, м."Лагера", скат; П.ІІІ за у-ще, кв.62, м."Лагера", ул."Мокренски проход";

Обща площ: 8850 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1125

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел за озеленяване м."Крива река", УПИ ІІ за озеленяване

 

Граници: ул."К.Иречек", ул."Даскал Манол", ул."Виктор Григорович";

Обща площ: около 2852 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1126

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Урегулиран поземлен имот - П.ІІІ за озеленяване кв.6, м."Славия"

 

Граници: ул."691", бул."Цар Борис ІІІ", жк "Славия, П.ІІ за търговски к-с, подлез, гаражи и автосервиз;

Обща площ: 7265 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1142

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел ІІ за озеленяване кв.10, м."Славия"

 

Граници: локален път в жк "Славия" /между кв.9 и кв10, м."Славия"/, П.ІІІ за КЖС, озеленяване и п.г. /бл.2- пл. № 541/, П.І за КЖС, озеленяване и п.г. /бл. 3, бул."Цар Борис ІІІ" № 128 - пл. № 537/, м."Славия"/;

Обща площ: 310 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1143

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за КЖС и озеленяване кв.24, м."Лагера"

 

Граници: ул."Баба Илийца", вътрешноквартални улици от три страни;

Обща площ: 8907 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1155

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за КЖС, КОО и озеленяване кв.5, м."Славия"

 

Граници: ул."Хайдушко изворче", локален път между П.5 и П.4 м."Славия", ул."Хайдушка поляна", ул."691";

Обща площ: 17638 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1156

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І им.пл. № 302УПИ І за ОЖС и озеленяване от кв.322, м."Красно село"-Плавателен канал" и жилищна сграда, ул."Пирински проход"№ 40

 

Граници: ул."Пирински проход" № 40, м."Красно село- Плавателен канал";

Обща площ: застроена площ 100 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1158

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел им.пл. № 51, УПИ за ОЖС и озеленяване от кв.310В, м."Красно село-плавателен канал" и жилищна сграда,ул."Дойран" № 22

 

Граници: ул. "Дойран" № 22, м."Красно село- Плавателен канал";

Обща площ: застроена площ 110 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1159

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел VІІІ за озеленяване кв.9, м."Славия"

 

Граници: локален път между кв.9 и кв.10, м."Славия", П.І за ЖС, П.ІІ за ЖС, Л. ІІІ за ЖС,П.ІV за ЖС, П.V за ЖС, П.VІ за ЖС, П.VІІ за ЖС, кв.9 , м."Славия";

Обща площ: 6250 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1167

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел ІІ за озеленяване кв.8, м."Славия"

 

Граници: локален път между кв.7 и кв.8, м."Славия" /бл.15,16,17 жк "Славия", П.ІІІ за ЖС и озеленяване, кв.8, м."Славия" /бл.13, жк "Славия"/, локален път между кв.8 и кв.9, м."Славия" /бл.7, 8, 9 жк "Славия"/, П.І за детска ясла, кв.8, м."Славия" /Дом № 7/;

Обща площ: 6171 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1179

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел ІІІ за ЖС и озеленяване кв.8, м."Славия"

 

Граници: локален път между кв.7 и кв.8, м."Славия" /бл.14 жк "Славия", локален път между кв.8 и кв.6, м."Славия" , локален път между кв.8 и кв.9 /бл.1 жк "Славия"/, П.ІІ за озеленяване, кв.8, м."Славия";

Обща площ: 2752 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1180

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел УПИ І за КЖС и озеленяване кв.45, м."Лагера"

 

Граници: бул."Цар Борис ІІІ", ул."Мъглен", вътрешноквартална улица, ул."Троянски проход";

Обща площ: 2264 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1187

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел УПИ V за ЖС, озеленяване и паркинг кв.54, м."Лагера"

 

Граници: ул."Мокренски проход", УПИ VІІ за етажен гараж, УПИ ІV за складова дейност, УПИ ІІІ за КЖС, озел., траф., гараж и парк;

Обща площ: 4080 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1188

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за КЖС, паркинг и озеленяване кв.61, м."Лагера"

 

Граници: П.ІІ за ет.гараж, П.ІІІ за научно-изсл.институт, кв.61, м."Лагера", ул."Хайдушка поляна" и ул."Житница";

Обща площ: 5233 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1189

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Имот Пл. № 389 от П.VІ за озеленяване кв.62, м."Лагера"

 

Граници: бул."Акад. Иван Евст.Гешов", П.VІ за озел., кв.62, железопътна линия и скат;

Обща площ: 724 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1197

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

УПИ І за озеленяване кв.52, м."Лагера"

 

Граници: бул."Цар Борис ІІІ", ул."Черна вода", ул."Балканджи Йово", ул."Балчик";

Обща площ: 2990 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1199

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел Х за ЖС, трафопост и озеленяване кв.22, м."Хиподрума", ул. "Сотир Андонов"

 

Граници: ул."Сотир Андонов", ул."Феликс Каниц", П.ІХ 29, П.І 28, кв.22, м."Хиподрума", ул."Ами Буе";

Обща площ: 1660 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1209

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за подз., трафопост иозеленяване кв.23, м."Хиподрума", ул."Сотир Андонов" и ул."Феникс Каниц"

 

Граници: ул."Феликс Каниц", ул."Сотир Андонов",П.VІІІ за ЖС, П.VІІ 110, П. ІІІ 102, П.ІІ 101, кв.23, м."Хиподрума";

Обща площ: 875 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1211

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел ІV за озеленяване, автосервиз, подземен гараж кв.6, м."Хиподрума", ул."Кюстендил" и ул."Видлич"

 

Граници: П.VІІІ за КОО, кв.6, м."Хиподрума", ул."Кюстендил", П.VІІ 670, м."Хиподрума", ул."Видлич", П.V за ЖС и паркинг, кв.6, м."Хиподрума";

Обща площ: 2080 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1212

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел за културен дом и парк/Дом на културата "Красно село"/кв.15, м."Хиподрума"

 

Граници: бул."Цар Борис ІІІ", УПИ І за КЖС, озел., паркинг и КОО, кв.17, УПИ за КЖС и озел., кв.16, УПИ ІІ за детска градина, междуквартална улица;

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1212 а

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел І за КЖС, подземен гараж, озеленяване и трафопост кв.5, м."Хиподрума"

 

Граници: ул."Кюстендил", ул."Лерин", локален път, ул."Нишава";

Обща площ: 13400 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1233

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел УПИ ІІ за КЖС и озеленяване кв.20, м."Лагера"

 

Граници: север и юг - вътрешноквартални улици; изток - ул."Боговец"; запад - УПИ І за подз.гараж, спорт и озеленяване;

Обща площ: 5830 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1263

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"

Парцел УПИ ІІІ за ОЖС, клуб, озеленяване, търговия и реклама кв.285 Г, м."Красно село - Плавателен канал"

 

Граници: СИ - ул."Света Марина" /Бандера/, ЮИ - ул."Родопски извор"; ЮЗ - локален път; СИ - ПІІ 1700, 600, кв.285Г, м."Красно село - Плавателен канал";

Обща площ: 5700 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1264

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Красно село"