Назад

Столична община – район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РИС18-РД09-53/10.09.2018 г. на кмета на район „Искър“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7 „Ръководно ниво 7Б“.

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността началник на отдел:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

б) да притежават минимална образователна степен – бакалавър;

в) област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

г) професионална квалификация – икономист;

д) професионален опит: не по-малко от 4 години по специалността или придобит ІІІ младши ранг;

е) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност;

ж) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство: да притежава задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

2.  Начин на провеждане на конкурса:

а) тест за установяване на професионални знания и умения;

б) интервю събеседване.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);

б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);

в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 14 (четиринадесет) дни след публикуване на обявата за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg  (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на основните и специфични дейности, свързани с работата на отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност”; контрол върху търговската дейност на територията на район „Искър”; контрол по актуване/деактуване на общински имоти; координира дейността по картотекирането и по актуализирането на картотечните преписки.

7. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 750 лв.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.

 

Орган по назначаването:

ИВАЙЛО ЦЕКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document