Назад

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“ № 29 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СОА20-РД09-2117/07.07.2020 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

За възлагане на управлението на социалната услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“  № 29 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет.

 

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.

1.2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство

1.3. Кандидатите по т. 1.1. и 1.2. трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който:

• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

• се намира в ликвидация;

• не е администратор на лични данни;

• има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията за физически и юридически лица;

• има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);

• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица).

Когато участниците са юридически лица, те следва да отговарят на първите пет точки на 1.4., а членовете на управителните и контролните им органи – на последните три точки на 1.4.

 

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Съответствие с предварително обявените условия.

2.2. Опит в предоставянето на социални услуги за съответната целева група.

2.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.

2.4. Финансова стабилност.

2.5. Представена Програма за развитие на социалната услуга.

 

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“  № 29.

3.1. Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“  № 29 е със следните натурални показатели:

Капацитет 200 места. Персонал –  съгласно методика на МТСП.

Към момента Домът функционира на горепосочения адрес и след възлагането ще продължи дейността си в същите имоти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към момента на обявяване на конкурса числеността на персонала по длъжностно разписание е 80 щатни бройки, а назначените на тях служители са 68. Функциите на работодател през времето на действие на настоящия договор се възлагат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отношенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала се уреждат в съответствие с изискванията на чл. 123 от Кодекса на труда.

3.2. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга за срок от 5 (пет)  години, считано от датата на влизане в сила на договора.

Социалната услуга ще се предоставя в долуописания  имот и сграда:

Акт № 657/ 05.10.1999 г.  – Дом за стари хора – 5-етажна монолитна сграда на застроена площ от 2948 кв. м с общо 14 административни помещения, 128 стаи, 6 апартамента, сутерен със складови помещения, парна инсталация и перално помещение, гараж, с адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ № 29.

3.3. Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

 

4.  Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от Републиканския бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Дом за стари хора на територията на Столична община като делегирана държавна дейност освобождава общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

4.2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност на Дом за стари хора през 2020 г. e 9035 лв. за едно място за една година съгласно Решение № 644 от 01.11.2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. При изменение на нормативния акт Програмата за развитие на социалната услуга и заплащането на доставчика подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.

4.3. Представената Програма за развитие на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

4.4. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата на основание чл. 18а, ал. 8 от Закона за социално подпомагане.

 

5. Документи за участие:

5.1. Представяне на кандидатстващата организация: цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

5.2. Справка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, съответно заверено копие от решение за съдебна регистрация.

5.3. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.4. Декларации Приложение  № 5 и Приложение № 6, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1.4.

5.5. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП.

5.6. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.

5.7. Препоръки от финансиращи организации и партньори – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

5.8. Справка по образец, удостоверяваща работния капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите (Приложение №1 към конкурсната документация), съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала.

5.9. Програма за развитие на социалните услуги в Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“  № 29 за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, която включва:

5.9.1. Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация), включващо:

• Характеристика на целевата група на конкурсната услуга.

• Очаквани резултати.

• Програма за развитие на качеството на услугата, която се основава на Рамка за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.2018 г. на кмета на Столична община.

• Разработена система за качеството на услугата.

• Подробно описание на дейностите;

• График на дейностите.

5.9.2. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

• разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

• разходи за издръжка;

• подробна обосновка на разходите в свободен текст.

5.10. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

 

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 30.09.2020 г. включително, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

 

7.    Време и начин за провеждане на конкурса:      

7.1. Конкурсът ще се проведе на 01.10.2020 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, включваща представители на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране.

7.2.  Конкурсът ще се проведе по следния начин:

7.2.1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. 5 документи, е длъжен да ги представи в срок до 14 дни от поискването им от комисията, в противен случай не се допуска до участие в конкурса.

7.2.2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи. Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.

Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

 

8.  Критерии за оценяване по методика – Приложение № 4 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

8.2. Опит в предоставянето на социални услуги –20 т.

8.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.

8.4. Финансова стабилност на кандидата – 15 т.

8.5. Оценка на Техническото предложение – 25 точки.                                                                                                     

8.6. Оценка на Финансовото предложение – 20 точки.

           

                                                                                                                      Общ брой точки: 100

Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. 

Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

9.1. В 14-дневен срок от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне съгласно чл. 39а, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане. 

 

10. Конкурсна документация:

10.1. Конкурсната документация се състои от:

• Справка за работния капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите – образец Приложение № 1;

• Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

• Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

• Методика за оценяване – Приложение № 4;

• Декларация Приложение № 5, удостоверяваща обстоятелствата по т. 1.4;

• Декларация Приложение № 6, удостоверяваща обстоятелствата по т. 1.4;

• Задание за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“№ 29;

• Рамка за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.2018 г. на кмета на Столична община;

• Проектодоговор.


10.2. Документите за конкурса се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса:

а/ По електронен път – могат да бъдат изтеглени от сайта на Столична  община, рубрика „Обяви за работа“, където е качено обявлението на конкурса "Дом за стари хора" с прикачен към него  файл;

б/ На хартиен носител – деловодството на Столична община на адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 

За допълнителна информация – Живка Новкова  – ст. експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/8035926.


 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                                 /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document