Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“

Публикувано на 12.01.2022 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт
в дирекция „Секретариат на СОС“ при Столична община

 

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:

Допуснати до решаване на тест, интервю и класирани:

Първо място
Д. Христова
– заявление с вх. № СОА21-ГР94-6390/17.12.2021 – 116,05  точки (23 – тест, коеф. за умнож. на тест - 4; интервю – 4,81т., коеф. за умнож. на интервюто – 5).

Второ място
Г. Цветанов
– заявление с вх. № СОА21-ГР94-6329/15.12.2021 – 108,25  точки (22 – тест, коеф. за умнож. на тест – 4; интервю – 4,05 т., коеф. за умнож. на интервюто – 5).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ……./п/……..
                                                              /С. СТОЯНОВА/Публикувано на 29.12.2021 г. 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ  „СЕКРЕТАРИАТ НА СОС“ 

                                              

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста е определено на 50 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 


Публикувано на 29.12.2021 г. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт  – 1 работно място,
дирекция  „Секретариат на СОС“ при Столична община

  

I.  Допускат се до конкурс – решаване на тест, следните кандидати:

 1. З. Петров – вх. № СОА21-ГР94-6251/10.12.2021
 2. Г. Цветанов – вх. № СОА21-ГР94-6329/15.12.2021
 3. В. Букованска – вх. № СОА21-ГР94-6346/15.12.2021
 4. П. Бунарджиев – вх. № СОА21-ГР94-6368/16.12.2021
 5. К. Клечерова – вх. № СОА21-ГР94-6386/17.12.2021
 6. Д. Христова – вх. № СОА21-ГР94-6390/17.12.2021
 7. А. Байнашева – вх. № СОА21-ГР94-6433/20.12.2021
 8. В. Грънчарска –вх. №СОА21-ГР94-6462/21.12.2021
 9. И. Колева – вх. № СОА21-ГР94-6455/21.12.2021
 10. П. Йотов – вх.№ СОА21-ГР94-6219/09.12.2021

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 06.01.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 5, зала 5, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

Конкурсът ще се проведе при спазване на следните противоепидемични мерки и при явяването си кандидатите следва да представят един от изброените документи:

а) валиден документ за ваксинация по смисъла на  т. II, т. 1 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) валиден документ за преболедуване на COVID-19 по смисъла на  т. II, т. 2 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началото на конкурсната процедура), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на  т. II, т. 3 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

г) удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml по смисъла на т. II, т. 3, буква „г” от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............/п/........................
                                                                      
(Станислава Стоянова)
 На основание чл. 10а, ал. 1 Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-2779/06.12.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността юрисконсулт  – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“ при Столична община.
Длъжностно ниво
 – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- професионален опит – не се изисква;
- удостоверение за юридическа правоспособност;
2. Допълнителни изисквания и квалификации:  
- професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- компютърна грамотност (възможност за работа с основните софтуерни продукти); чужд език (английски, френски, немски или друг);
- Познаване на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет; Закон за общинската собственост; Наредба за общинската собственост; НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; НАРЕДБА за общинските лечебни заведения; НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община; НАРЕДБА за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община; НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Кодекса на труда;
- Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:  
- тест;
- провеждане на интервю;
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
- копия на документи  за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг;
5. Кратко описание на длъжността: Осигурява спазването на законността при осъществяването на основните работни процеси в Столичен общински съвет и управлението на вътрешноведомственото взаимодействие, изискващи правно обслужване на Столичен общински съвет и дирекция „Секретариат на СОС“. Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на Столичен общински съвет.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1125 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

7. Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите на място да бъде предоставена длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.
Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки в т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document