Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността старши експерт – 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

Публикувано на 20.05.2021 г.                                   


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт – 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране на недвижимо културно наследство“, към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявленията:

  1. Е. Врабчева – Заявление с вх. № СОА21-ГР94-1814/05.04.2021 г.;
  2. П. Александрова – Заявление с вх. № СОА21-ГР94-2341/28.04.2021 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявленията и основание за недопускане:

  1. Д. Лулчева – СОА21-ГР94-1877/08.04.2021 г. – Липсват копия от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова/служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец  минимум 1 година.

  2. В. Митева – СОА21-ГР94-2245/23.04.2020 г. – Липсват копия от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова/служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец  минимум 1 година.

Посочените кандидати следва да се явят на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, ул. „Сердика“ № 5А, ет. 3, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………….    
                                                                          /ПП/

 


На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА21-РД09-471/25.03.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността старши експерт – 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.
Вид правоотношение:трудово (по Кодекса на труда).

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – минимум 1 година професионален опит.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област: Технически науки;
- компютърна грамотност;
- познаване на действащото законодателство в областта на недвижимото културно наследство.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието  съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).

5. Кратко описание на длъжността: Осигуряване на успешното изпълнение на всички проекти и планове на направление „Архитектура и градоустройство“, изготвени за постигане на основните цели на плановите  документи, определящи политиката на Столична община – Общ устройствен план, Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общински план за развитие  и други. Осигуряване на прозрачност в управлението на проекти и планове, на добра отчетност и контрол върху изпълнението им, гарантиране на постигането на очакваните резултати от реализацията на всички планове и проекти на направление „Архитектура и градоустройство“ при СО. Провеждане на политиката на Столична община по опазване на недвижимото културно наследство.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите ще получат длъжностна характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
Всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.
За информация:
телефон 02/9377310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document