Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух”

Публикувано в 12.11.2019 г.

СПИСЪК
на допуснати и недопуснати кандидати

за провеждане на конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, отдел „Въздух“ в дирекция „Климат, енергия и въздух” при Столична община.

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5266/25.10.2019 г.;
2. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5347/04.11.2019 г.;
3. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5360/04.11.2019 г.;
4. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5364/05.11.2019 г.;
5. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5373/05.11.2019 г.;
6. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5375/05.11.2019 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 22.11.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Париж“ № 1, ет. 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………………….
                                                                     (Т. Полимерова)

 


 

На основание чл. 10а, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1442/18.10.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община.
Длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 4

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
 • специалност – Право;
 • професионален опит – минимум 3 години или придобит минимален ранг IV младши;
 • удостоверение за юридическа правоспособност;

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • добра компютърна грамотност (Microsoft office);
 • познаване на действащото  законодателство в областта на обществените поръчки и екологията.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

 • решаване на тест;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина). 

5. Кратко описание на длъжността: Подготвя и съгласува документация за провеждане на обществени поръчки в областта на дейности, свързани с качеството на атмосферния въздух, климат и енергия. Изготвя правни становища при подготовката на документите на дирекцията във връзка със сключени договори или с предстоящото им сключване. Проверка на законосъобразността на изготвяните от дирекцията документи. Изготвя правни становища във връзка с дейността на дирекцията.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 770 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377 298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.