Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности"

Публикувано на 26.07.2021 г.
 

 

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от проведен конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Младежки дейности”, дирекция „Спорт и младежки дейности“, към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” при Столична община

 

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
Вх. № СОА21-ГР94-3235/14.06.2021 г. – Н. Герова –144,45 точки (тест – 30, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,89, коеф. за умнож. – 5).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……….П………..

                                                                       /И. Димитрова/

 Публикувано на 14.07.2021 г.КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване  на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 раб. място, в отдел „Младежки дейности”, дирекция „Спорт и младежки дейности“ към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 23 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       П    

                                                           /Ирена Димитрова/


 Публикувано на 01.07.2021 г.

                            

 СПИСЪК
 НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място, в отдел „Младежки дейности”, дирекция „Спорт и младежки дейности“ към направление „Култура, образование спорт и младежки дейности” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) – следните кандидати:

 1. Н. Герова – СОА21-ГР94-3235/14.06.2021 г.
 2. П. Шилков – СОА21-ГР94-3346/18.06.2021 г.
 3. Кр. Петкова – СОА21-ГР94-3417/22.06.2021 г.
 4. А. Динев – СОА21-ГР94-3471/24.06.2021 г.
 5.  И. Дуков – СОА21-ГР94-3493/24.06.2021 г.

Посочените кандидати следва да се явят на 15.07.2021 г. от 09:30 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 5, зала 5, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. К. Вълчева – СОА21-ГР94-3265/15.06.2021 г.
  Основание за недопускане: представените документи не удостоверяват необходимия професионален опит съгласно обявата.
 2. В. Мухарски – СОА21-ГР94-3441/23.06.2021 г.
  Основание за недопускане: не са представени документи, удостоверяващи необходимия професионален опит, съгласно обявата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                           /Ир. Димитрова/


 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА21-РД09-596/22.04.2021 г. на кмета на Столична община

 

  ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт в отдел „Младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности ” при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
Минимални изисквания за  длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.
Допълнителни изисквания и квалификации:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Хуманитарни науки;
- владеене на чужд език;
- компютърна грамотност;
- Познаване на нормативни актове в областта на младежките дейности, спорт и образование: Закон за младежта, Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община; Програма за подкрепа на личностното развитие на децата и младежите в Столична община; Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за достъп до обществена информация; Административнопроцесуален кодекс; Закон за защита на личните данни.
- Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване: 
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.
Кратко описание на длъжността: Съдейства за реализиране на дейности в изпълнение на общински програмни документи: Стратегия за младите хора, Стратегия за развитие на образованието, Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт и други програмни документи на Столична община, имащи отношение към младежки дейности, спорт и образование. Администрира дейности в областта на извънкласни, извънучилищни дейности, програми за развитие на физическо възпитание и спорта, младежки дейности. Планира, организира и координира дейности и конкретни задачи в изпълнение на програми за развитие на физическо възпитание и спорта, младежки дейности в Столична община.
Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността;
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19;30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите ще се предостави длъжностната характеристика и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg
За информация: телефон: 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document