Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ на дирекция „Зелена система” – 1 работно място

Публикувано на 26.06.2020 г.

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ на дирекция „Зелена система” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община

 

I. Допускат се до участие в конкурс следните кандидати:

1. К. Каневчева – № СОА20-ГР94-2711/08.06.2020 г.
2. Н. Маринов – № СОА20-ГР94-2862/11.06.2020 г.
3. П. Александрова – № СОА20-ГР94-2962/16.06.2020 г.
4. Д. Лулчева – № СОА20-ГР94-3055/18.06.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, фамилия:                                                          Основание за недопускане:

1. А. Янева –                                                               Не са предоставени копия на документи,

с вх. № СОА20-ГР94-3092/19.06.2020 г.               удостоверяващи продължителността на

                                                                                        стажа и професионалния опит.

 2. Т. Спасова –                                                           Заявлението и декларацията

с вх. № СОА20-ГР94-3098/19.06.2020 г.               (по чл. 17 от НПКПМДСл) не са подписани с електронен подпис.

                                                                                        Не са предоставени копия на документи, удостоверяващи

                                                                                        продължителността на стажа и професионалния опит.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................../П/......................

                                                                           /Д. Данчев/

           


 

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №СОА20-РД09-1926/02.06.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ на дирекция „Зелена система” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални  изисквания за  длъжността:

-образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши;

Допълнителни изисквания и квалификации:

- професионална област – Технически науки/Ландшафтна архитектура;

- компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю;

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни становища, свързани с поддържане и опазване на зелената система на СО – планиране, подготовка, възлагане и контрол по изпълнение на поддържането на обектите от зелената система на Столична община.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл,  декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. и концепцията задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377496 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document