Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите” към дирекция „Икономика и търговска дейност“

Публикувано на 31.10.2019 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите“ към дирекция „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и стопанска дейност” при Столична община

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера, както следва:

1. Вх. № СОА19-ГР94-5124/16.10.2019 г.
2. Вх. № СОА19-ГР94-5167/21.10.2019 г.
3. Вх. № СОА19-ГР94-5172/21.10.2019 г.
4. Вх. № СОА19-ГР94-5199/22.10.2019 г.
5. Вх. № СОА19-ГР94-5213/23.10.2019 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера:

Входящ номер, дата Основание за недопускане
1. Вх. № СОА19-ГР94-5144/17.10.2019 г.

- несъответствие на професионалното направление/специалност от висшето образование  с посоченото в обявата изискване;

- представените документи за трудов стаж не удостоверяват изискването за две години професионален опит в областта на икономиката

2. Вх. № СОА19-ГР94-5232/23.10.2019 г. -  несъответствие на професионалното направление/специалност от висшето образование  с посоченото в обявата изискване
3. Вх. № СОА19-ГР94-5233/24.10.2019 г.

- представеното копие на трудова книжка не удостоверява  изискването за две години трудов стаж и професионален опит съгласно обявата

 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 08.11.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Оборище” № 44 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:              /п/

                                                                      /Д. Димитрова/


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1396/09.10.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите” към дирекция „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и стопанска дейност” при Столична община.
Длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
-  образование – висше;
-  минимална образователна степен – бакалавър;
-  област на завършено образование – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика;
-  пр. направление/специалност – Икономика, Право, Химически науки, Биологически науки;
- професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителна квалификация:
- работа с компютър – Word, Excel;
Нормативна уредба: Закон за защита на потребителите; Закон за местните данъци и такси; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за административните нарушения и наказания; Търговски закон; Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за пазарите на територията на Столична община и други нормативни актове, относими към извършване на търговска дейност.
Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Кратко описание на длъжността: Участие при провеждане политиката на Столична община в сферата на:
- търговската дейност, защита правата на потребителите, контрол по прилагане на нормативните актове в областта на търговията и свързаните с него административно-наказателни процедури;
- определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и в частност определяне на справедлив размер на такса битови отпадъци.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование); допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750,00 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg
За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.