Назад

Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административна”, направление „Архитектура и градоустройство“

Публикувано на 14.11.2022 г.

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
            в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“,
дирекция „Административна” към направление „Архитектура и градоустройство“
при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място

Цв. Димитрова – 103,25 точки

 

                                                                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............/П/.............

                                                                    /арх. Н. Каменов/


Публикувано на 27.10.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административна” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) – следните кандидати:

1. Цв. Димитрова – вх. № СОА22-ГР94-5313/17.10.2022 г.
2. Алб. Желязкова – вх. № СОА22-ГР94-5378/20.10.2022 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 
Посочените кандидати следва да се явят на 08.11.2022 г. (вторник) в сградата на Столична община, ул. “Сердика” № 5, зала 1, ет. 3 в 14:00 часа, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……/П/…..……

                                                               /арх. Н. Каменов/

 


Публикувано на 27.10.2022 г.

 КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване на кандидатите за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в  отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административна”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест за познания от професионалната област и относно администрацията, с 20 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 15 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:........../П/............

                                                       /арх. Н. Каменов/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1657/27.09.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административна” към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:
-
образование – висше;
- образователна степен – „бакалавър“;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки.

Допълнителна квалификация:
- умения за работа със софтуерни програми – Microsoft Office: Word, Excel, Power Point и други;
- умения за работа с растерни програми: Photoshop;
- умения за работа с програми за конвертиране на графични файлове от един формат в друг;
- Познаване на следните нормативни актове: Закон за счетоводството; Закон за финансово управление и контрол; Закон за държавния бюджет; Закон за общинския бюджет; Закон за ДДС; ЗС; ТЗ; Закон за държавния служител; ЗДДФЛ; Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община;
-
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Извършване на проверка на резолираните към него преписки, с цел установяване основателността, целесъобразността и законосъобразността на описаното в тях искане. Предприемане на действия при съобразяване с актуалните действащи нормативни актове. Изготвяне на експертни становища и анализи, свързани с дейността на отдела и дирекцията. Изготвяне на подробни справки за издадени административни актове от районните администрации. Събиране, систематизиране и въвеждане на информация чрез Системата за издаване на административни актове (СИАА), подготовка на текстове, материали и графични изображения, необходими за електронната страница на НАГ.
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
- Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/

За информация: телефон 02/9377-496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document