Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

Публикувано на 05.08.2022 г.

 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

А. Георгиева – 124,55 точки (тест – 25, коеф. за умнож. – 4, интервю – 4,91, коеф. за умнож. – 5).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ......................................

                                                                          /Генчо Керезов/

 


Публикувано на 19.07.2022 г.
 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. З. Янакиев вх. № СОА22-ГР94-3625/04.07.2022 г.

2. А. Георгиева вх. № СОА22-ГР94-3697/07.07.2022 г.

3. А. Гьошева вх. № СОА22-ГР94-3782/12.07.2022 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят  на 01.08.2022 г. от 15:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала № 2 , за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

                                                                       /Генчо Керезов/

 


Публикувано на 19.07.2022 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат –20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава  резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
    Други – по решение на конкурсната комисията.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................

                                                                          /Генчо Керезов/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед рег. № СОА22-РД09-1111/22.06.2022 г. на кмет на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – "бакалавър";

- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Социални, Стопански и Правни науки; Технически науки; Природни науки, математика и информатика;

- познаване на следните нормативни актове: Закон за електронното управление и подзаконовите нормативни актове за прилагането му – Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Наредба за обмена на документи в администрацията (загл. изм. – ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.), Закон за електронната идентификация, Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация., Закон за киберсигурност, Наредба за минималните изисквания към Закон за киберсигурност, Закон за електронните съобщения, Наредба за административното обслужване, Закон за достъп до обществената информация, Закон за защита на личните данни, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинската собственост, Закон за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му, Административнопроцесуален кодекс, Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, Устройствен правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация, Закон за авторското право и сродните му права, Закон за насърчаване на инвестициите, Закон за индустриалните паркове;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, участие в разработването на проекти на нормативни актове, на методологии, методики и механизми, свързани с дигитализацията на дейностите, осъществявани от Столична община, предложение за иновации и привличане на инвестиции, изготвянето на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване функциите на ресорния заместник-кмет и подобряване на административното обслужване;

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

- документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document